Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Auto-Markus Ky:n (myöh. liike) palveluita.

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

- miten liikkeemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
- minkälaisia henkilötietoja liikkeemme voi kerätä asiakkaista.
- mihin tarkoituksiin liikkeemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
- asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

Rekisterin ylläpitäjä

Auto-Markus Ky, 0180494-0

Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti ja muodostaa tässä tietosuojaselosteessa kuvatun liikkeen. Mikäli edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä päättää siirtyä harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen, on liikkeellä oikeus luovuttaa kopio asiakasrekisteristä myös kyseisen ulkopuolisen liikkeen käyttöön. Mikäli yksityishenkilö edellyttää, että hänen henkilötietonsa säilyvät ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisen liikkeen käytössä, niin tästä pyydetään ilmoittamaan rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Marko Mäntylä
Puhelinnumero: 040 555 3087
Sähköpostiosoite: marko.mantyla@automarkus.fi
Osoite: Kankaantie 2, 62600 Lappajärvi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Asiakasrekisteriin kerätään liikkeen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään pääasiassa asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja laskuttamiseen. Osoitetietoja voidaan käyttää myös markkinointiin.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan huoltovarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot ja puhelinnumero sekä mahdollista laskutusta varten myös osoitetiedot. Korjaamotoimintaan liittyen asiakkaan ajoneuvotiedot yms. liitetään asiakastietoihin. Asiakkaalla ja liikkeellä on mahdollisuus välittää keskenään tietoa puhelimitse, sähköpostitse ja tekstiviestein. Tekstiviestillä tapahtuvaa markkinointia ei tapahdu. Käytetyt sähköpostiosoitteet tallentuvat liikkeen käyttämään sähköpostiohjelmaan, mutta sähköpostiosoitteita ei kerätä tietoisesti markkinointia varten eikä ne kuulu asiakasrekisteriin.

Kaikista ajoneuvoihin liittyvistä työtilauksista tallentuu tiedot ajoneuvon rekisterinumeron perusteella huoltohistoriaan.

- mitä huoltotoimenpiteitä ajoneuvolle on tehty (työmääräys)
- laskutustiedot

Edellä mainitun lisäksi asiakkaasta ja hänen käyttämistä palveluista rekisteriin tallentuu palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Liike haluaa tähdentää, että facebookissa oleva liikkeen oma sivusto ei kuulu asiakasrekisterin piiriin. Liikkeen facebook-sivu on julkinen, kuka tahansa voi halutessaan liittyä sivuston seuraajaksi ja saada sitä kautta päivityksiä liikkeen toiminnasta, kuten myös lopettaa sivuston seuraamisen halutessaan.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille, ellei liikkeessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen. Edellä sanotussa tilanteessa siirtyvälle rekisterinpitäjälle voidaan luovuttaa kopio asiakasrekisteristä, jotta rekisterinpitäjä pystyisi myös jatkossa palvelemaan kanta-asiakkaitaan asianmukaisesti. Henkilötietojen siirto toteutetaan EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä mainittu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin suojaus

Liike on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan liikkeen yrittäjällä ja työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Auto-Markus Ky:n työntekijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Liikkeen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tiedon korjaaminen

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää liikettä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Muut oikeudet

Liike pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Liike sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää liikettä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lappajärvellä 25.5.2018

Auto-Markus Ky